فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
 

بازديدكنندگان

  • كل بازديدكنندگان: 2543741
  • كاربران ثبت‌شده: 295
  • آخرين كاربر ثبت‌نام‌شده: AfroditaFug Afr...
  • نشانی IP: 80.110.41.44
  • از تاريخ: 18:49 2013/11/02
 

تعویض کارت هوشمند ملی  مبلغ 200000 ریال به شماره حساب 4001011101005724 بانک ملی پرداخت گردد.

صدورکارت هوشمند ملی ناشی از فقدان نوبت سوم وپس از آن مبلغ 700000 ریال به شماره حساب 4001011101005724 بانک ملی پرداخت گردد.

صدورکارت هوشمند ملی ناشی از فقدان نوبت دوم مبلغ 600000 ریال به شماره حساب 4001011101005724 بانک ملی پرداخت گردد.

صدورکارت هوشمند ملی ناشی از فقدان نوبت اول مبلغ 400000 ریال به شماره حساب 4001011101005724 بانک ملی پرداخت گردد.

برای   ثبت نام کارت هوشمند ملی(برای اولین بار)  مبلغ  200000 ریال را به شماره حساب  4001011101005724 نزد بانک ملی پرداخت شود .

جهت ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه نوزاد در مهلت قانونی مبلغ 100000 ریال را به شماره حساب 4001011101012167 نزد بانک ملی  پرداخت شود .

جهت ثبت واقعه ولادت اتباع بيگانه و صدور گواهي ولادت مبلغ 300000 ریال را به شماره حساب 4001011101012167 نزد بانک ملي  پرداخت شود .

ثبت فوت به صورت رایگان انجام می گردد.

جهت تعويض شناسنامه جمهوري اسلامي مبلغ 250000 ریال را به شماره حساب 4001011101012167 نزد بانک ملي پرداخت شود .

جهت صدور المثني شناسنامه مرتبه دوم مبلغ 500000 ریال را به شماره حساب 4001011101012167  نزد بانک ملي پرداخت شود.

صفحه‌ها

 
دسترسی