فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال کهریزک

رئیــــــــس اداره : قاسم صالح مقدم

شـــــماره تماس : 5652285 , 56523955
شـــــماره فکس : 56522474
پست الکترونیک : kahrizak@sabteahvale-tehran.ir
آدرس محـــــــل : بلوار ش بهشتي -شهرك ، اداره ثبت احوال کهریزک کد پستی: 53153-18161
 

نقشه: 
 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی